Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat doopen in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des

• Geestes drukt dus iets gansch anders uit, dan op het bevel of naar den wil van Vader, Zoon en H. Geest. Het duidt als men de ware beteekenis van het bedoelde voorzetsel zal in 'acht nemen aan, dat degene die gedoopt wordt, door en met dien

°°p '"Sebracht wordt in: den Naam des Vaders en des Zoons en des H Geestes. Naar hetgeen onmiddellijk gezien wordt, is letgeen plaats vindt, bloot een doopen, of in-, of onderdompelen in water. Maar het is nog iets anders. Die waterdoop, die doop of indompeling in water, toegediend door de Kerk door haar daartoe geroepen dienaren, is: een Doop in den Naam van den Vader, en den Zoon, en den H. Geest. Zoo en niet anders noemt de Heere den Christelijken Doop hier in het formeele instellingswoord. Het anders te zeggen is den tekst geweld aandoen. En het is ook inderdaad niet zoo vreemd en onverklaarbaar als men de zaken maar eenvoudig en nuchter beschouwd, werkelijk' zooals het er staat. J

Er staat niet: doopen in God, den Vader den Zoon en den H. Geest Er staat in den Naam van God, des Vaders, des Zoons en des H. Geestes. Dit is iets, dat men veelvuldig heeft over het hoofd gezien. Een doopen dus in den Naam! In de openbaring Gods dus. Dat is toch Gods Naam! Zijn Naam wat is dat anders dan Zijn openbaring? Samengevat hebt gij dien Naam in de eigenlijk gezegde namen, waarmede de Heere voor ons, eenigzins naar menschelijke wijze, wordt aangeduid. Maar u itgespreid hebt gij dien Naam, die gansche heerlijkheid, in Zijn gansche openbaring eerst in de natuur, en dan nog nader in de gansche Schriftuur.

Nu is de Christelijke Doop, die geschiedt door indompeling of dooping in water, naar het Woord Gods in Matt 28-19 een indompeling of dooping in méér, n.1. in den Naam of anders gezegd: openbaring des Heeren, - niet welke wij in de natuur hebben, welke in het bezit is van élle menschen, ook vóór zij

rf'if"' ged°°pt m°eSten en konden worden- °P andere plaatsen vindt men, als aangegeven zal worden de betrekking tot het element n I het

Js bgv Rom 6Tnt/idr geestelijk sfeer' waarin Sloopt wordt,'altijd eis, d.v.. Rom. 6:3 en 4, 1 Cor. 1:13, 10:2a, Gal. 3:27 enz

Sluiten