Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christen, verlicht door den Geest, ziet dieper. Juist als hij Gods werken leert opvatten als G o d s-werken, gaan ze hem ook dieper. Goddelijke gedachten vertolken ze en Goddelijke heerlijkheid, waarvoor de mensch anders blind is. Zoo is het ook met den Doop.

Die Doop in of met water, verricht naar het bevel des Heeren door Zijn dienaren die Hij heeft in Zijn Kerk, werkt, en teekent voor het oog duidelijk af, des doopelings feitelijk overgaan van de wereld die in het booze ligt, in de Kerk die als zoodanig gedragen wordt door en leeft in den Naam des Drieëenigen. Die gansche handeling die voor het bewustzijn bewerkt, en daaraan ook weergeeft, 's menschen uitwendig overgaan, geeft aan het geloovig bewustzijn ook weer wat verborgen is, niet door het natuurlijk oog gezien. Want de Christen, als hij deze dingen gaat in de kracht des Geestes door het geloof beschouwen, blijft niet aan deze oppervlakte hangen, al is ze reeds op zich zelf van nóg zoo groot gewicht. In dat uitwendige geloovig inblikkende, daar ziet zijn van Gods Geest verlicht oog ook, dat die uitwendige Doop in den Naam zijns Gods niet minder hem zegt en voor hem afteekent en betuigt dan dit, dat hij ook inwendig alzoo gedoopt is en overgegaan, overgegaan van het natuurlijk leven, en van het licht der natuur-openbaring Gods, dat in het natuurlijk hart nog gloort wegens de gemeene gratie, — in dat hoogere leven, in die hoogere openbaring Gods, die tot zaligheid is en om te slaken uit de banden des doods. Want Gods werken, óók die Hij zijn knechten laat doen, zijn waar, ook tot in hetgeen zij, — voor het door God onderwezen oor alleen verstaanbaar, — spreken toe. Den oprechten Christen spiegelt zijn Doop maar niet een overgang voor, van de wereld daarbuiten in den Naam Zijns Gods gelijk deze in de Kerk gegeven is, ten einde daar alleen wat het uitwendige leven betreft in te verkeeren, en zonder ware overzetting van uw innerlijk zijn daarin. Neen, Gods werken zijn volkomen waar, en alles wat zij aan een door Gods Geest kinderlijk en geloovig gemaakt gemoed doen verstaan, is vast als de bergen Gods. Zij zien in dezen uitwendigen overgang klaar, en met heldere en krachtige toepassing in de diepte van hun gemoed

Sluiten