Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun geboorte uit leden der Kerk. D i e geboorte doet hun reeds tot het Verbond en dus tot de Kerk behooren uitwendig. Maar de Doop zet daarop het Goddelijk zegel. De Doop behoort nu eenmaal bij de uitwendige gedaante van een Christen, of van een lid der Kerk. De Doop is het ook, die een kind, eerst tot de Kerk gelijk deze uitwendig zich doet kennen, form e el voegt. Die Doop is als 't ware ook hier het openbaar kerkelijk stem pe 1 dat er op wordt gezet. De Doop zegt, en bevestigt openlijk bij zulk een kind wat waar is, n.1. dat zulk een kind, hoewel het nog niet uit eigen optreden tót de Kerk kan komen, daar reeds toe behoort door zijn geboorte.

De Doop brengt dus bij zulk een kind het uitwendig behooren tot de Kerk niet eerst tot stand, gelijk bij een die op volwassen leeftijd tot de Kerk komt. Dat had reeds plaats door zijn geboorte uit een of meer leden der Kerk. Op dit punt heeft alzoo de Doop van een kind een beetje minder beteekenis.

En daarbij komt dan nog, dat zulk een Doop geheel en al buiten het bewustzijn van het kind omgaat. Als overgang tot de Kerk, tot het volk des Heeren, werkt de Doop dus op het bewustzijn van hen die pasgeboren gedoopt werden, niet. De genade die daardoor anders in den aanvang verkregen wordt, wordt door het kind niet ervaren. Hoofdzakelijk alleen die beide andere zegeningen komen hun uit den Doop door de werking des Geestes op later leeftijd toe. Hoewel ook niet vergeten moet worden, dat te voren van den Doop een krachtige opwekking kan uitgaan tot het doen van de goede keuze, en om den Heere te smeeken om zijn genade en om bekeering.

Te zeggen: uit den Doop als zegel volgt, dat de kinderen reeds wedergeboren moeten zijn, dit onderstelt dat de Doop ook buiten het bewustzijn om, werkt. En toch, de drie of vier werkingen des Doops die wij uit den aard van den Doop en uit de aanwijzingen der H. Schrift vinden, hebben daardoor plaats, dat de H. Geest dat teeken tijdens of na het ontvangen er van, onder Zijn verlichting brengt tot het geloofsbewustzijn. Maar hier hebt gij dan een werking van den Doop geheel hiervan verschillende en die wij in Gods Woord niet vinden aangewezen, noch vermeld, een werking van den Doop

Sluiten