Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, de Heere heeft Zijn belofte gegeven. H ij staat voor Zijn zaak in. Verbond en Doop doen ten opzichte van ons zaad vastelijk rusten in den Heere, en in Zijn Verbond. Neen, ons rusten moet niet zijn in hetgeen wij hopen en soms bevroeden bij onze kinderen. Wij zouden ons kunnen bedriegen in hen. Onze rust en onze verzekerdheid betreffende ons zaad is in den onveranderlijken Verbonds-God. H ij staat er voor in. Dat geeft ware rust en vroolijke verzekerdheid.

Wat betreft de taal, die Verbond en belofte, en dienvolgens ook de Doop, tot de ouders betreffende hun kinderen te spreken, deze geven uit zich zelf niets meer dan de zekerheid van Gods wege van de zaken, tijd en wijze in Gods hand latende. Zoo wil de Heere ons onderwijzen, en ons leeren dat H ij God is,

Het kan de opmerkzaamheid trekken, dat een oprecht bekeerde in zijn eigen Doop, zoo hij dien door het geloof omhelst en aanvaart, ziet zijn wedergeboren-z ij n, als een reeds gebeurde zaak dus, en dat hij toch uit anderer Doop, n.1. dien zijner kinderen, alleen zekerheid ontvangt omtrent de zaak hunner wedergeboorte zélf, en niet omtrent den tijd wanneer.

Het is echter iets natuurlijks, dat een wedergeborene voor zijn eigen Doop anders staat, dan voor dien van zijn zaad. De Doop van Zijn zaad is hem een teeken en zegel van Verbond en belofte, waarin zijn zaad aireede uitwendig staat. Of zijn zaad er reeds verder in staat, daarvan heeft hij geen zekere kennis. Maar zijn eigen Doop wordt hem uiteraard een teeken en zegel, door God gezet op zijn feitelijken en innerlijken staat. Waarom weet hij uit zijn eigen Doop omtrent zich zelf meer, dan uit dien zijner kinderen ? Daarom, omdat hij, hetgeen zijn Doop hem zegt, reeds weet uit anderen hoofde, al is het nog niet met zoo'n vaste overtuiging. Want de Doop, en in het algemeen de sacramenten, zijn het niet die ons de waarheid eerst verkondigen: wij moeten die waarheid reeds weten, — maar zij verzegelen die waarheid voor ons bewustzijn verder, en overtuigen ons er alzoo vast van. Daarom kan de Doop onzer kinderen ons niet verzekeren van hun reed s-wedergeboren-zijn. Want daar weten wij niets van. Wij kunnen dit hoogstens vermoeden of hopen, maar weten doen wij het nimmer, altans niet van de in leven

Sluiten