Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„geboren zijn of althans wedergeboren zullen worden ? „Moet ik dat onderstellen ?

„Ik weet uit de Schrift dat dit niet zoo is. Tal van „uitspraken en gelijkenissen in de Schrift zeggen mij dat.

„Ik weet dus twee dingen : aan den eenen kant weet „ik, dat ik tot de Kerk behoor, en m ij 11 kind ook, „en dat de Kerk „des Heeren" is, die al de heerlijke beloften der genade heeft; en ter anderer zijde weet ik, „dat niet allen die tot de Kerk behoor en') „wedergeboren zijn of zullen worden. Dat mag ik dus ook „niet onderstellen.

„Hoe die twee dingen nu te vereenigen ? Het oog voor „één van deze twee te sluiten, en maar op onderstellingen „gaan bouwen, is niet goed. Wat dan? Het begrip „Kerk' „ter oplossing van die kwestie er om te verzwakken, en „van de Kerk, zooals zij zichtbaar geinstitueerd, organisch „zich openbaart op aarde, eenvoudig te maken een vergadering van menschen, die de openbaring hebben van den „Drieëenigen God, of die onder de beloften en onder het „Evangelie leven, vinden wij niet schriftmatig. Het begrip „Kerk moet ongeschonden behouden blijven. Wij mogen „Kerk" (en „Verbond") niet veruitwendigen, omdat zij een „wezenlijken en geestelijken inhoud heeft."

„Wij vinden veeleer de oplossing hierin, dat er onderscheid is tusschen „de Kerk" zooals God die kent, en „Eooals wij die kennen. Wat bij ons „de Kerk" is, is w e 1 „de d u i d e 1 ij k s t e openbaring van het lichaam van „Christus, maar niet een volmaakte openbaring. Van„daar, dat er i n de Kerk, zooals wij die zien en kennen „onoprechte n') zijn. Daarmee rekenende, zeggen wij, dat „de Kerk, die wij kennen en zien, „de Kerk'", „des Heeren" „is, doch met ver';eerde bestanddoelen, met hypocrieten, „met niet uitverkorenen, met onwedergeborenen daarin') „en daar tusschen')."

T. B. duidt hen die niet wedergeboren zijn noch zullen

') De spatieering is van mij.

Sluiten