Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarvan, niet van Je Kerk zélf, — maar van hot kerkelijk instituut, d. i. van het lichaam waarmede de Kerk als zoodanig in de wereld uitkomt, — zijn zij integreerende deelen. Want zoo zij het uitwendige hebben, zoo hebben zij dat naar den raad en het bestel Gods, en zijn zij uitwendig in de Kerk, en mogen van de Kerk naar haar uitwendig bestaan niet afgedacht worden.

Gelijk de ware Wijnstok i n de wereld verschijnt met goede en onvruchtbare ranken, zoo is de mindere, degene die van haar Heere afhangt, en wier staat immer door Hem bepaald wordt, óok in deze wereld géén hooger eere beschikt, en verschijnt ook zij gevolgelijk eveneens in deze nog gebrekkige wereld met goede èn met booze, met levende èn met doode leden. Wij, de Kerk, mogen niet, hoogmoedig, en nog wijzer dan onze Heere, eenigzins afwijzen, wat Hij zich in deze wereld getroost. Want uitwendig behooren die leden wel degelijk tot de Kerk, gelijk die ranken tot den wijnstok. Dit schaadt niet het w e z e n der Kerk, omdat zij hier, en met die leden, slechts uitwendig, niet in haar zuiver bestand, uitkomt en gezien wordt.

Samengevat kan men het nu zóó uitdrukken ZÓÓ veel zij, n.1. de bloot uitwendigen, deelhebben aan de gemeenschap des lichaams en des bloeds van Christus in het Avondmaal, en alzoo het vleesch en het bloed van Christus eten en drinken, 1 Cor. 10, — en zóóver zij aan den waren W ij n s t o k vastzitten, en deelhebben aan Zijn bloed, 2 Petr. 2, Hebr. 10:29, — en zóóver zij kunnen heeten Zijn volk, Zijn discipelen, enz., en heilig, 1 Cor. 7 :14, en zóóver zij i n het Huis, i n het net, en a a n zittende gasten zijn, — zóóver zijn zij ook i n de Kerk, en maken daarvan een deel uit, en vórmen zij haar met de oprechten, en behooren daartoe. Het óéne is ten volle en geheel naar de mate van het andere. Het ééne hangt ten volle en geheel van het andere af, en is met het andere gegeven.

Het denkbeeld, dat het Nieuwe, en ook het Oude Testament, leeren dat degenen die slechts het uitwendige hebben,

Sluiten