Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook zelfs geen eigenlijke leden zijn van de zichtbare of geïnstitueerde kerk, zit vast in een niet gestorven zijn aan het twee-Kerken en twee-Verbonden stelsel. Zoo noemen wij het stelsel volgens hetwelk er een onzichtbare Kerk is, èn ... . nóg een zekere Kerk, n.1. de zichtbare of geïnstitueerde Kerk, en op dezelfde wijze ook twee Verbonden.

Want indien men de geïnstitueerde kerk, de zichtbare kerk, niet erkent als Kerk in den eigenlijken zin des woords of als een Kerk, maar geheel en al daar staat, dat dit slechts is de uitwendige z ij d e, de uitwendige vorm, waarmede de Kerk in het uitwendige leven naar Gods Woord uitkomt, zoo vervalt het bezwaar om te erkennen, dat degenen die bloot naar het uitwendige een discipel zijn, altans — hoewel niet tot de eigenlijke Kerk — toch tot dien uitwendigen vorm, die uitwendige z ij d e der kerk, n.1. de zoogenaamde „geïnstitueerde" of „zichtbare kerk" behooren, — waarlijk behóóren, in meer dan betrekkei ijken of gedeelte lijken zin.

Zij zijn ten volle en in e i g e n 1 ij k e n zin, leden van „de geïnstitueerde kerk" of „de zichtbare kerk", d. i. de uitwendige en zichtbare zijde der Kerk. Maar van de Kerk als zoodanig, van de Kerk zelf, zijn zij slechts leden tot zekere hoogte en in oneigenlijken, uitwendigen zin. Erkent men echter ddn uitwendigen vorm als K e r k, of als een eigenlijk gezegde Kerk, feitelijk nevens de onzichtbare Kerk, — dan kan men de uitwendige leden nooit erkennen als eigenlijke of volle leden daarvan, want van de Kerk z ij n zij nooit leden in dien zin. Een Kerk als zoodanig toch, wordt nooit anders gevormd dan door oprecht geloovigen. Zoo zij ook nog andere leden heeft, zoo zijn deze het alleen in uitwendigen, betrekkei ijken, niet eigenlijken of vollen zin. In zóóver slechts kunnen ook anderen in d i t leven leden van een Kerk, of van de Kerk zijn, maar verder niet.

De Labadistische dwaling, die een Kerk zuiver van wedergeborenen wil in dit leven, zit er meer in dan men meent. Want men is tegen dit drijven niet omdat zulk een

Sluiten