Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Wordt zoo niet valsche gerustheid op Zion, gekweekt?

De Friesche Kerkbode No. 1035 zegt dit: „Volgens wat „broeder Diermanse schreef, kan een onbekeerde tot zich "zelf zeggen : gij moogt rustig en rechtens in de zichtbare , Kerk blijven, want die is toch maar een vergadering van "uitwendig gedoopten. Volgens de leer, dat de doop de „wedergeboorte onderstelt, wordt aan zoo'n redeneering in "eens de zenuw doorgesneden. Verre van gerustheid op "zion te wekken, zal de zuivere bediening des Woords, die ,,accoord gaat met de oude beproefde leer der Sacramenten, "aanzetten tot voortdurende zelfonderzoeking en geen rust ,"laten tot men de zalige genieting van het kindschap „smaakt."

„Volgens wat broeder Diermanse schreef," zoo lezen wij in "de Friesche Kerkbode, „kan een onbekeerde tot zich zelt zeggen: gij moogt rustig en rechtens in de zichtbare Kerk blijven, want die is toch maar een vergadering van uitwendig gedoopten." En dan verder: „Verre van gerustheid op Zion te wekken, zaldezuivere bediening des Woords, die accoord gaat met de oude beproefde leer der Sacramenten, juist aanzetten tot voortdurende fieltonderzoeking." - Maar is d i t dan „de gerustheid op Zion" waarvoor wij zoo beducht moeten wezen, dat men weet rustig en rechtens in de zichtbare kerk te mogen blijven ?

Dit is juist het kostelijke van onze voorstelling, dat niet zóó maar, van het bloot zichtbare, tot het onzichtbare en geestelijke wordt overgegaan. En toch is het d e Protes-

Sluiten