Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus vereenigd worden in Openb. 22 : 19, alwaar ze zelfs in zekeren zin in de verkiezing ingevoegd -worden.

Ook zij die slechts naar het uitwendige in Verbond en Kerk zijn, hebben alzoo een zekere gemeenschap en deelgenootschap aan de geestelijke goederen: aan de Kerk en den Christus en Zijn heil. Waardoor ontstaat en bestaat, nu die gemeenschap en dat deelgenootschap ? Zij bestaat en ontstaat, door een zekere deelgenootschap en gemeenschap aan het Woord of Evangelie.

Dit is het kenmerk daarvan. Daarom had hun ingang in de Kerk dan ook plaats door hun Doop in den Naam van God Drieëenig. Een Doop in den Naam, d.i. in de openbaring, d.i. het Woord, van God Drieëenig. In gemeenschap aan en onderwerping aan, de openbaring van God als den Drieëenige, — d.i. het Evangelie, — is gelegen het leven en zijn der Kerk, — als ge het verborgene beziet, en ook naar het uitwendige. En het is ook door het Woord, door de openbaring des Drieëenigen Gods, dat de menschen tot den Doop, tót de Kerk, gebracht worden, door inwerking n.1. van dat Woord op het hart en geweten. Het Woord Gods, d.i. de Naam des Drieëenigen, is hier alles, en moet hier alles zijü. Daardoor worden zij tot de Kerk gebracht, — een ander middel heeft de Kerk niet, — en dan worden zij daarin gedompeld, waarmede zij in de Kerk i ng e 1 ij f d zijn. Want het leven der Kerk, dat is een leven in den Naam des Drieëenigen. De Doop is zoo, precies wat hij naar het Woord van Jezus is, en wat hij moet zijn, om iemand w e r k e 1 ij k in de Kerk te brengen. De Doop klopt volkomen op hetgeen de eigenlijke ingang in de Kerk i s. Geheel i n gedoopt zijn i n den Naam des Drieeenigen. Natuurlijk geheel ingedoopt: het Evangelie, het Woord Gods, eischt het gansche leven, in zijn lengte, maar ook over zijn geheele breedte voor zich op.

Daar waar het zoo is, hebt gij een discipel van Jezus. Deze is hiermede een lid der Kerk. Want dat Woord

Sluiten