Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons, en de instelling der besnijdenis als het algemeene teeken des Verbonds en het gansche beloop des Ouden Testaments voor ons, niet denken. Het Oude Testament vooral, doch ook zelfs het Nieuwe Testament, is in zijn voorstelling op dit stuk niet eng, niet karig, niet angstvallig om wat te veel toe te kennen, al is het waar dat de Schrift dan elders doet weten dat zulks niet immer in volstrekten zin verstaan moet worden. En nochtans wordt in het Woord Gods in Gen. 17:20, 21, zorgvuldig vermeden, om Ismaël zoo iets toe te schrijven, om van Ismaël zoo iets te zeggen. God houdt hier Ismaël zorgvuldig buiten het Verbond. Hij zal het niet alleen niet met Ismaël oprichten als het hoofd, maar hij plaatst er hier feitelijk Ismaël buiten. Want het is ontegenzeggelijk, dat in de Schrift niet enkel de voorstelling gangbaar is van een oprichten van Zijn Verbond met (of „tusschen") hem die het hoofd was. God richtte het op met Abraham èn met zijn zaad. Hij richtte het aan den Sinaï op niet alleen met M o z e s, zoodat dan alleen in hèm het volk, als onder hèm staande, daaraan ook deel had. Neen, Hij richtte het bepaald op met het volk, zie b.v. Ex. 24 : 7, 8, Jer. 31 : 32.

Al is dit niet in staat weg te nemen, dat Ismaël altijd nog éénigermate in het Verbond zal zijn, naar vers 7—14 en de toepassing daarvan in vers 23, — zoo zegt de Heere hier toch in antwoord op de bekende bede van Abraham tusschen de regels: Ik richt Mijn Verbond niet op met Ismaël, dat richt ik op met Izaak. Maar Ik zal Ismaël toch vele tijdelijke zegeningen geven. Ismaël wordt hiér n.1. in de oprichting, dus letterlijk buiten het Verbond geplaatst.

Deze omstandigheid nu is inderdaad hinderlijk voor de opvatting van Calvijn, dat hij toch nog op zaligmakende wijze deel aan het Verbond zou kunnen verkregen hebben. Want inderdaad, indien het Verbond hem nog zóózeer aanging, zoo ging het hem waarlijk ganschelijk aan, en zou het wel onbegrijpelijk zijn, dat de Heere op zoo opvallende wijze hem buiten de oprichting er van hield.

Sluiten