Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet echter om bepaald te betóógen, dat Ismaël verloren zou zijn; wij zouden dit een niet-nuttig betoog achten. Maar alleen heeft het wèl belang, dat Abraham Ismaël, nadat God hem zoo werkelijk verre hield van Zijn Verbond, toch, — naar het Woord des Heeren vs. 9—14, — besneed. Hierin ligt, dat de onderstelling van de bediening der besnijdenis aan iemand, alleen is en kan zijn, het uitwendige, de uitwendige band. Want het Verbond was hem klaarblijkelijk geestelijk niet eigen, anders zijn de woorden van God, vers 19—21 niet goed verklaarbaar. Maar uitwendig zat hij er toch nog eenigzins aan vast, en was er uitwendig nog eenigzins in, zoodat hij in overeenstemming met de instellingswoorden der besnijdenis toch dit uitwendig teeken des Verbonds moest ontvangen.

Maar dit moeten wij eerlijk erkennen, dat het niet zóó zeker was, dat Ismaël's in geestelijken zin buiten het Verbond staan óók voor het vervolg van diens leven, werkelijk zóó helder voor Abraham's bewustzijn geweest is, toen hij hem besneed, dat het vroeger daarop door ons gevoerde betoog, werkelijk daardoor zou kunnen gedragen worden. Op halve of zwakke argumenten moet men niet de waarheid willen gronden. Het is niet alleen niet noodig, maar ook schadelijk.

Wij meenden toen die hier door ons prijs gegeven zekerheid gevonden te hebben in die bede van Abraham: „Och, dat Ismaël leven mocht voor Uw aangezicht." Abraham wist dus waar het met Ismaël om ging, zoo redeneerden wij. Abraham greep het Verbond bij het wezenlijke, dat het geeft, n.1. het leven. De Heere verhoorde zijn bede, echter alleen door Ismaël stoffelijke en tijdelijke zegeningen te geven. De geestelijke werden hem onthouden, zooals Abraham ook getoond had te vreezen. In d i e wetenschap besneed Abraham zijn zoon Ismaël, in de onderstelling dus of liever wetenschap, dat hij niet de besnijdenis des harten bezat en nimmer zou bezitten.

Wat is evenwel de zaak? Abraham, die dertien jaren lang zich verblijd had in het bezit van zijn zoon Ismaël, eindelijk

Sluiten