Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beantwoording van gewichtige vragen zoo betrekkelijk besnijdenis als Doop, beginnen. Want natuurlijk, hetgeen

daar'gezegd wordt, is altijd grondslag voor al het volgende,

en voor het recht verstaan van al het volgende.

Wie moesten nu volgens de woorden der instelling besneden worden ? Degenen die ondersteld werden, of konden worden, naar hun innerlijk bestaan besneden te zijn?Laat ons uit het alleen hier beslissende Gen. 17 het oens precies hooren. Na de oprichting in vers 7 en 8 van het Verbond, vinden wij in de volgende verzen tot 14 aldaar in deze woorden de instelling van de besnijdenis: „Voorts zeide God tot Abraham : Gij na zult mijn verbond houden, gij "en uw zaad na u, in hunne geslachten. Dit is mijn verbond, dat gijlieden houden zult tusschen Mij en tusschen "u en tusschen uw zaad na u: dat al wat mannelijk "is', u besneden worde. En gij zult het vleesch uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een t e e k en zijn van het "verbond tusschen Mij en tusschen u. Een zoontje "dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat "mannelijk is in uwe geslachten; de i n g e b o r e n e "van het huis en de gekochte met geld van "allen vreemde, welke niet is van uw zaad. De in" geborene van uw huis, en de gekochte met uw geld zal "zekerlijk besneden worden; en mijn verbond zal zijn in "ulieder vleesch, tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vleesch met "zal besneden worden, dezelve ziel zal uit hare volken "uitgeroeid worden ; hij heeft mijn verbond gebroken".

Wat onderstelde nu de bediening der besnijdenis aan een mensch? Of: wie moesten besneden worden? Besneden moesten worden zij, die tot het zaad Abrahams behoorden. In geestelijken zin? Neen. Al wat mannelijk was, -dat is een zuiver natuurlijke eigenschap, — onder dat zaad en in het huis Abrahams en van zijn nakomelingen, moest besneden worden. Het op natuurlijke wijze uit Abraham geboren zijn, was de g r o n d of onderstelling, waarop de besnijdenis plaats had, en moest hebben. Het uitwendig

Sluiten