Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gelie en Sacrament tot de niet-oprechten geenzins wat „Hij er tot de oprechten in zegt.

„Zoo tracht hij de waarachtigheid Gods te handhaven.

„God liegt niet. In den Doop evenmin als in het Sacra„ment.

„Maar wordt dan op die wijze aan God niet toegeschreven, dat Hij aan Zijne woorden verschillende bedoelingen „hecht naarmate Hij den een of den ander voór-heeft?

„Dicht de Schrijver op die wijze, terwijl hij God van „alle onwaarheid vrij pleit, Hem niet toe — het zij met „eerbied gezegd — eene reservatio of restrictio mentalis?

„En mag ons de leer der Uitverkiezing daartoe doen „besluiten?

„Doen wij dan niet beter, met te betrachten, dat „de ver„borgen dingen zijn voor den Heere onzen God", en het „mysterie — mysterie te laten en als mysterie te eerbiedigen ?

In de eerste plaats willen wij er hier op wijzen, dat het toch waar is, wat wij schreven, ja dat het ongereformeerd

zou zijn anders te schryven.

Immers het is toch zoo waar, dat — hoewel het Evangelie op zich zelf, tegenover den onwedergeborene en verworpene van denzelfden inhoud is, als tegenover den wedergeborene en verkorene, n.l. dat wie in Jezus Christus gelooft, zal zalig worden, en dat in dezen alzoo een weg des behouds iS) _ wij zeggen het is, in weerwil hiervan toch zoo waar, dat het Evangelie nu tot den oprechte nog iets zegt, dat het tot den andere niet zegt, en dat er voor dien anderen niet in staat, al leest hij dezelfde woorden. Dat bizondere, dat iets is in het algemeen van dezen inhoud: gij zijt mijn voor nu en eeuwig, of: uw zonden zyn u vergeven, al waren zij rood als karmozijn, en. gij zijt wedergeboren niet uit vergankelijk maar onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwigblijvende Woord van God. Het moge gebeuren, dat de onwedergeborene zoo iets ook wel voor zich uit de woorden der Schrift leest, of meent

Sluiten