Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft waardoor hij nu toch maar niet precies kan doen wat hij wil, nu dan wordt dat varkentje wel gewasschen.

In alle wereldsteden worden zij gevonden, in Parijs, Londen, Berlijn en Weenen vooral, maar niet minder in Amsterdam. Hun uiterlijk bewegen is weinig in overeenstemming met hun treurig ambacht. Vaak wonen zij in kostbare ruime woningen, voeren een staat die in een kleine provinciestad iedereen zou doen uitroepen: gut, waar doet de man dat van.

Maar och, in de groote stad wordt dat zoo niet opgemerkt. En vaak weten zij zich toegang te verschaffen tot kringen waar men een gezeten burgerman uit achtenswaardige familie zou afwijzen.

Velen meenen dat de chanteurs slechts zijn van den laatsten tijd. Niets is minder juist. Wel mag worden aangenomen, dat hun aantal onrustbarend toeneemt; daar vooral de nieuwe zedelijkheidsmaatregelen er dikwijls toe hebben geleid het uitoefenen van hun beroep te vergemakkelijken.

Maar gelukkig nu in den laatsten tijd wat meer openlijk tegen de chantage wordt te velde getrokken is kans dat velen die er het slachtoffer van dreigen te worden, zich tot de politie zullen wenden om raad en bijstand, want alleen op die wijze is tegen de chantage iets te beginnen.

Feitelijk is het zoo dat ieder die slachtoffer wordt van een chanteur het aan zich zelf te wijten heeft, niet in dien zin, dat in den regel zijn eigen gedrag de mogelijkheid heeft verschaft dat op hem chantage wordt gepleegd, maar direct in deze beteekenis, dat elke chantage mislukken moet als het slachtoffer maar met de zaak voor den dag durft te komen en zich niet laat dreigen.

Sluiten