Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaren aan de bank verbonden waren. Zij waren den directeur allen persoonlijk bekend. Hij kende hun leefwijze en hun eerlijkheid mocht geen oogenblik in twijfel worden getrokken. Het jongere personeel werkte in andere kantoren en kwam met 't geld van de Bank niet in aanraking. Daar de diefstallen echter sedert een drietal weken waren begonnen, vroeg ik wie de laatst aangestelden waren, doch ook hieromtrent kon geen sprake van oneerlijkheid zijn. Iemand van nog niet gevorderden leeftijd die korten tijd geleden was geëngageerd kon zeker niet worden verdacht. Het was een ontwikkeld, beschaafd mensch die een zeer degelijken indruk maakte en de beste referenties had gegeven van een groote Engelsche firma waar hij jaren had gewerkt.

Hij noemde zich Van der Linden en zat wel op het kantoor van den kassier, doch een afscheiding verhinderde eenig contact met dezen.

Daar de brandkast geen spoor van braak vertoonde, was het niet twijfelachtig of het geld werd gestolen in de tijdruimte dat de kassier na het opmaken van zijn kas de gelden wegborg in de brandkast en werd de diefstal gepleegd door iemand die in de onmiddellijke nabijheid was. Ik besloot voorloopig Van der Linden te controleeren, en teneinde met hem bekend te worden, werd met de bankdirectie afgesproken, dat ik den volgenden middag op hun privé-kantoor zou zijn; Van der Linden zou dan op het kantoor geroepen worden om een register te brengen en ik zou hem ongemerkt kunnen gadeslaan.

Den volgenden middag na beurstijd, was ik ongezien door een achterdeur in het kantoor der directie binnengegaan en werd Van der Linden binnengeroepen.

Ik had mij in het kantoor neergezet met mijn rug naar

Sluiten