Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft er open karakters en gesloten karakters; men vindt er huichelaars, die zoo vroom zijn, dat men dadelijk de hand op de portemonnaie legt, en — zeldzame exemplaren! — blank oprechten, die gaarne bekennen, dat zij en zij alleen de oorzaak zijn van al hunne ellende. Er zijn er met een karakter als van buskruit — een klein vonkje, één enkel woord, en eene ontploffing heeft plaats. Maar ook karakters, welke door niemand of niets in beweging te krijgen zijn. Men ontmoet er onverschilligen, die voor mensch noch duivel vreezen, en anderen, die allereerst vrees hebben voor mogelijke straf bij de straf, en die bovendien ontzaglijk tobben over ouders of over vrouw en kinderen. Er zijn er, die brutaal zijn als de beul, en weer anderen, die kruipen als een hond. Er zijn er, die fier zijn als een vorst, en weer anderen, die vleien als een hoveling, i. e. w. wat men vindt in de maatschappij, vindt men terug in de cel, maar met dit onderscheid, dat de karakters daar meer openbaar worden.

Om dit alles duidelijk te maken, zouden wij verschillende personen ten voeten uit moeten teekenen. Maar dat mag niet.

Toch wil ik u met enkele personen doen kennis maken.

Vooraf zij echter verzekerd, dat ik gedeeltelijk schrijf uit lang vervlogen dagen, en voorts met zoodanige persoonsaanwijzing, dat het niet gemakkelijk zal zijn, bedoelde personen te vinden en te herkennen. Dit mag trouwens niet.

• •

*

Gemakshalve wandelen wij in gedachten door het gebouw en brengen wij bezoek aan de personen, die ik u wil voorstellen.

Laat ik u vooraf verzekeren, dat ge niet bevreesd behoeft te wezen, dat u eenig kwaad zal gedaan worden. Over het algemeen zijn de menschen veel te

Sluiten