Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en menig predikant moest zijne ontvangst in salon of op studeerkamer boeten met het geven van eene bijdrage voor eene of andere Christelijke zaak, welke alleen bestond in zijne verbeelding. ^

Hii was inderdaad een gepleisterd graf en ik weet niet, ooit „vromer", maar tevens gevaarlijker man ontmoet te hebben. Niet gevaarlijk in den zin, dat hij iemand van het leven zou berooven of letsel zou doen, maar gevaarlijk èn voor de portemonnaie en voor de

ZeOok^neldê cel trachtte hij zijne rol te spelen. Ik had echter te veel van hem gehoord, en te lang naar zijne komst uitgezien, dan dat hij kans had ook mij „te nemen". En toen hij op zijne gewone zalvende manier begon te spreken over geestelijke zaken, en hy mij ziin oordeel wilde ten beste geven over verschillende leerstukken of Bijbelteksten, of ook over de preek, welke hii had gehoord van den predikant met wien ik daar samenwerk, sneed ik hem dadelijk die gelegenheid af. En nooit kon ik dat doen, zonder hem duchtig te laten gevoelen, dat ik griezelde van al ziine schiin-vroomheid. Hij had echter veel van een waterhond. Het koude bad, dat ik hem gaf, schudde hji af en hij was weer betzelfde schaamtelooze vrome sujet.

Gods Woord spreekt ons van iemand, die den wil des Heeren geweten en niet gedaan heeft. Inderdaad, dit ontzaglijk woord is op dezen man van toepassing.

XI.

Zijn ontslagbrief.

Hier ontmoeten wii weer een gezonden krachtigen man, maar iemand, die een onverwinb'ren afkeer heeft van zien-werken en nog erger dus van zelf-werken. Het „arbeid adelt" zal hij nooit tot zijn devies kiezen,

3

Sluiten