Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschrikkelijke gedachten!

Toch was die mail geen boosdoeneyn den gewonen zin van het woord, maar de omstandigheden hadden hem gemaakt tot wat hij geworden is.

En nu was alles verstikt door bittere teleurstelling en knagend leed. Alle pogingen om hem ^st voorzyn onrustig hart te bieden stuitten af op totale onverschilligheid voor alles, wat hem vrede had kunnen

b°D?man was schuldig. Toch is het de vraag, wie de meest schuldige was: deze ongelukkige man, die liet had met zijne gansche ziel, of de lichtzinnige vr° ' die op onverantwoordelijke wijze speelde met de oprechte liefde van een man?

XVIII.

Een parasiet.

Het is niet mijne schuld, dat ik u weer in aanraking moet brengen met een individu, dat ook mij m t geheel niet sympathiek is. Integendeel, hij behoorttot dat soort van gevangenen, dat ik liefst maar een bezoek cadeau geef. Den tijd, bij hem uitgewonnen, kan ik vruchtbaarder en zeker niet minder dankbaar besteden

aaffijfibehoort' tot die veroordeelden, die nooit iets hebben gedaan. Al is hij door drie of vier politieagenten tegelijk op heeterdaad betrapt, dan raleneert hy toch zoolang, dat er geene schuld bij hem

kennen is. , ... , ,

Dat blijkt weer duidelijk uit dit bezoek.

Hij begint al dadelijk bij ons bezoek te veizekeien,

dat zijne straf zoo valsch is als (wij

niet neerschrijven) God m den hemel rechtvaardig is.

Sluiten