Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dachten, dat zijne vrouw voor hem in de gevangenis was gekomen, had haar man zoo verschrikkelijk gevonden, dat hij den drank thans verafschuwt en zijn grootste genot vindt in zijn huis en bij zijn werk, en meer nog dan dat, hij weet nu ook wat het is, priester te zijn in zijn gezin.

XXVIII. Een Sociaal-Democraat.

Het is niet mogelijk zich een maatschappelijken stand in te denken, welke niet in eene strafgevangenis of in een Rijks-werkinrichting vertegenwoordigd is. Men vindt er voor het meerendeel menschen uit de onderste lagen der maatschappij, maar vindt er ook — zij het dan zeldzaam — die dragers zijn van adellijke of patricische namen. Men vindt er, die niet of ternauwernood lezen en schrijven kunnen en men vindt er, die in het bezit zijn van een academischen graad. En men vindt er ook van verschillende Godsdienstige- en Sociale belijdenis of beginsel, dus ook Sociaal-Democraten.

Bij zoo iemand brengen wij thans bezoek. Het zal voor ditmaal wel het eenige zijn, want een Socialist is niet zoo gauw uitgepraat.

Hij stelt er prijs op Sociaal-Democraat te zijn en hij voelt zich in al zijne kracht van propageeren; hij plaatst zich vooraan in de gelederen en waar het noodig is, op de bres; tot zijne leuze heeft hij gekozen het gevleugelde woord: „Wij moeten ontevredenheid zaaien", en hij onderschrijft, liefst met roode inkt, de woorden: „De laatste koning moet gehangen worden aan de darmen van den laatsten geestelijke"; hij schettert er op los, tegen allen en alles in; en hij kent maar één gezond verstand en maar één logisch redeneeren,

Sluiten