Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nl. het zijne en dat van enkelen zijner vrienden, kortom, hij is een heethoofd van de eerste soort.

Bij het binnenkomen in de cel genoot ik de eer dadelijk van het hoofd tot de voeten te worden opgenomen. Mijne kleeding en uiterlijk scheen hem minder aangenaam te zijn, tenminste, zijne antwoorden waren kort en norsch.

Ik begreep dadelijk, wat ik voor mij had én hield daarmede rekening met mijn spreken. Al pratende klaarde zijn gezicht echter wat op. Het viel hem blijkbaar mede, dat ik hem niet dadelijk met eene preek lastig viel.

Weet u wat ik zulk eene apenkooi van u

vind?

Nu?

Dat u Zondagmorgen die arme lui (hier gebruikte hij een ander woord, minder geschikt om hier te herhalen) in de kerk liet zingen: „Gelooft zij God met diepst ontzag "

Dus u kent dat psalmvers?

Ik ken den Bijbel even goed als u en de psalmen er bij, maar ik misbruik die nooit.

U bedoelt zeker, gebruik die nooit. Laat ik u echter zeggen, dat het wel de melodie, maar niet de woorden van dien psalm waren. Maar hoe weet u, dat wij die melodie zongen; u hebt toch opgegeven zonder godsdienst te zijn, en gaat dus niet naar de kerk?

Ik kon het hier hooren

Het zou tot niets geleid hebben dit gespek verder voort te zetten en ik begon dus over een ander onderwerp: de sociale toestanden. Daarover was hij beter te spreken. Die maatschappij is natuurlijk een verrotte boel; kapitalisten zijn dieven; voor den verarmden werkenden stand wordt niets gedaan; voor volksverdomming moet volksontwikkeling komen; prostitutie is een gevolg van armoede; kortom, onder een stroom van woorden en vele gesticulaties, trachtte

Sluiten