Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk, geholpen; niet alleen van zijne plaatsgenooten, maar ook nog zoo menigeen buiten het stadje.

Jaren lang ging alles goed. Het gelukszonnetje scheen bijna dag aan dag.

Op eens echter begon dit te veranderen. Er kwamen wolkjes en wolken over het huis.

De man was tot de ontdekking gekomen, dat hij financieel niet meer vóór-, maar achteruit ging. En van lieverlede werd het hem duidelijk, dat het met zijne zaak ging als met een steen, die van een hellend vlak naar omlaag rolt — hoe langer hoe sneller achteruit.

De oorzaak lag niet geheel in 't duister. Hij had te veel goed gedaan. En waren nu al die menschen, die door hem geholpen waren, hunne geldelijke verplichting maar nagekomen, en in 't bijzonder, waren die borgsprekingen hem maar niet tot stroppen geweest, dan zou er geene sprake geweest zijn, eerst van financieele moeilijkheden en later van algeheelen ondergang. Maar wijl de een hem niet betaalde, en de ander hem in rechten aansprak voor betaling van sommen, waarvoor hij als borg was opgetreden, konden de gevolgen niet uitblijven.

Zooals het in de meest dergelijke gevallen gaat, was het ook hier: de vrouw wist nergens van. Hè,d zij het maar geweten, dan was zeer zeker veel ellende voorkomen.

Toch gevoelde zij, dat er iets haperde. Dat stil-zijn, wat hij anders niet was; dat somber zwijgen; dat iisberen door de huiskamer; dat onrustig slapen, kortom aan zooveel en velerlei was het waar te nemen, dat er iets niet in orde was. Vroeg zij hem naar de oorzaak, dan deed hij zijn best om met een vroolijk gelaat en op ietwat luchtigen toon te verzekeren, dat er inderdaad niets was.

Intusschen nam de onrust toe. Van den ochtend tot den avond zat hij in zijne boeken te turen en rekeningen en balansen te maken, zonder dat hij in

Sluiten