Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeentehuis. Men werd dan wat luidruchtiger dan gewoonlijk, en 't ging ten slotte zóó ver, dat de veldwachter, die eerst maar gedaan had alsof hij van niets wist, hen waarschuwde en vervolgens nog eens, maar nu met de uitdrukkelijke mededeeling, dat „het nou maar gauw uit moest zijn", en zij zich anders maar voor de gevolgen moesten wachten.

Terwijl hij dat mededeelde, verborg de een zich een beetje achter zijn kameraad, en stond dan onzichtbaar te grinneken, terwijl de ander hem openlijk uitlachte, kortom, het was dien boeren-flguren aan te zien, dat zij niet van plan waren te laten wat hun verboden werd.

Voor ditmaal liep het weer af zonder proces-verbaal. Intusschen liep de veldwachter in den loop der volgende week even aan bij de ouders van enkele jongelui, om die te wijzen op het gevaarlijk spel, dat door hunne zonen gespeeld werd, en den raad gevende, hen ernstig het gevaar van hunne handelingen onder 't oog te brengen. Als gevolg daarvan bleef dan ook het beter gezinde deel weg, maar anderen bekommerden zich noch om den veldwachter, noch om de vermaning hunner ouders of boeren.

Weer gingen enkele Zaterdagen voorbij, min of meer rumoerig, maar nog steeds zonder proces-verbaal. Maar op eenmaal was het uit. Het rumoer was van lieverlede ontaard in passief sarren, en op zekeren Zaterdagmiddag maakte de veldwachter tegen een paar dier belhamels proces-verbaal op. En waar één hunner eene nog brutaler houding aannam, nam de veldwachter hem in arrest en sloot hem op in het „kot".

Maar dat zou die „champetter" weten! Hij had hun kameraad geslagen, ja mishandeld zelfs, d&t zouden ze hem wel eens netjes betaald zetten.

De geverbaliseerden spraken met enkele anderen af, dat zij eene klacht zouden indienen bij den Burgemeester over mishandeling door den veldwachter. Er was wel geen woord van waar, maar dat hinderde

Sluiten