Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligt voor het grootste deel de schuld bij den bedreigden persoon zelf — dat een man zich laat medelokken door eene hem totaal onbekende vrouw, die hem medeneemt naar hare woning, waar hij door een souteneur, als eene begeerlijke prooi, wordt opgewacht, om geplukt te worden als eene kip. Zoo menigmaal is het voorgekomen, dat bij gebrek aan voldoend voorhanden geld, eene schuldbekentenis van soms honderden guldens wordt voorgelegd, om met handteekening te bekrachtigen, op straffe van ernstige mishandeling of soms nog erger.

Maar nog eene andere manier van afdreiging bestaat er, n.1. door iemand, die van eene overtreding zooveel weet als een pasgeboren kind, te beschuldigen van een misdrijf, waarvan vervolging alleen kan voorkomen worden door het betalen van eene zekere som geld. Dit wordt op verschillende manieren toegepast. B.v.

— en zoo iets is nog zeer kort geleden voorgekomen

— een jong paartje zit op een eenzaam, rustig plekje in alle eer en deugd kalm te praten, misschien wel over toekomstplannen. Opeens verschijnen twee personen, die vlak voor hen blijven staan en hen op een toon van gezag beschuldigen van oneerbare handelingen. Of beiden al met eene kleur van schaamte verzekeren, dat zij niets onbehoorlijks hebben gesproken, veel minder gedaan, het mag niet baten. Met een air van gewicht vertellen zij, dat zij tot de politie-recherche behooren en verplicht zijn proces-verbaal op te maken, waardoor zij beiden allicht een paar maanden gevangenisstraf kunnen krijgen.

Intusschen is het notitieboekje voor den dag gehaald en het potlood reeds in de hand genomen, terwijl een der twee kerels alvast begint te schrijven. De onschuldige jonge menschen weten geen raad van angst en van schaamte en zijn overgelukkig, dat hun de gelegenheid wordt geboden het gevaar, om voor de rechtbank onder zulk eene beschuldiging te moeten verschijnen, te kunnen afkoopen. Het is wel met een gevoel van

Sluiten