Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schipper is de gezagvoerder of die hem vervangt. Opvarenden zijn allen die zich aan boord bevinden, met uitzondering van den schipper.

De strafwet kan ook toepasselijk zijn buiten het grondgebied van den Staat.

Behalve wat betreft de genoemde strafbare feiten gepleegd aan boord van Nederlandsche vaartuigen, is de strafwet toepasselijk op ieder die zich buiten het Rijk, in een ander land dus, schuldig maakt aan sommige misdrijven tegen de veiligheid van onzen Staat of tegen de koninklijke waardigheid.

Hetzelfde geldt voor allen die zich buiten het Rijk schuldig maken:

aan eenig misdrijf ten opzichte van Rijksmuntspeciën, of van Rijkswege uitgegeven zegels of merken;

aan valschheid hetzij in schuldbrieven of certificaten van schuld van den Nederlandschen Staat of van eene Nederlandsche provincie, gemeente of openbare instelling, enz., of aan het opzettelijk gebruik maken van zulk een stuk, wanneer dat valsch of vervalscht is; aan sommige scheepvaartmisdrijven.

Verder is de strafwet ook toepasselijk op den Nederlander die zich buiten het Rijk schuldig maakt aan misdrijven tegen de veiligheid van den Staat en de Koninklijke waardigheid ; en verder op hem :

die zich opzettelijk voor den dienst bij de militie ongeschikt maakt of laat maken;

die een ander op diens verzoek opzettelijk voor den dienst ongeschikt maakt;

Sluiten