Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de Rijksopvoedingsgestichten wordt aan hen die den leeftijd van veertien jaar nog niet hebben bereikt, iederen werkdag onderwijs gegeven.

Godsdienstoefeningen en Godsdienstonderwijs.

Aan elk gesticht is verbonden een Protestantsch, een Roomsch-Katholiek en een Israëlietisch bedienaar van den godsdienst. De onderscheidene protestantsche kerkgenootschappen worden daarbij als één gezindte aangemerkt.

Zooveel mogelijk wordenjop alle Zondagen en erkende godsdienstige feestdagen in de gestichten of daartoe behoorende kerkgebouwen godsdienstoefeningen gehouden.

De bevolking der Rijksopvoedingsgestichten kan onder behoorlijke geleide buiten het gesticht de gewone openbare godsdienstoefening gaan bijwonen.

Voorwaardelijke invrijheidstelling.

Iemand die tot gevangenisstraf is veroordeeld, kan, wanneer hij drie vierden van zijn straftijd en tevens tenminste drie jaar in de gevangenis heeft doorgebracht, voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld. Met andere woorden, hij wordt in vrijheid gesteld onder voorwaarde dat hij zich goed gedraagt en blijft dus onder toezicht.

Die invrijheidstelling kan dan ook ten allen tijde worden herroepen, wanneer de veroordeelde zich slecht gedraagt of in strijd handelt met de in zijn verlofpas uitgedrukte voorwaarden.

Sluiten