Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevangenis is gesteld, dan werd een gevangenisstraf opgelegd van ten hoogste vijftien jaar.

Het stelsel kwam dus ten aanzien van bedoelde kinderen tusschen 10 en 16 jaar hierop neer:

Zij werden wel vervolgd en kwamen wel voorden rechter, maar het verder beloop der zaak hing van de toerekenbaarheid af. Was niet met oordeel des onderscheids gehandeld dan kon ook opzending naar een rijksopvoedingsgesticht volgen; was dat wel het geval dan volgde veroordeeling op de wijze als hierboven is gezegd.

Nieuw stelsel.

Vervolging altijd mogelijk.

Elke leeftijdsgrens, beneden welke een kind niet strafrechtelijk kan worden vervolgd of gestraft is vervallen.

Strafrechtelijke vervolging en bestraffing van de jongste kinderen is niet uitgesloten.

Strafrechtelijke minderj arigheid.

De grens der strafrechtelijke minderjarigheid is tot 18 jaar verschoven, met andere woorden, eerst op dien leeftijd wordt men niet meer als jeugdig persoon beschouwd en zijn de voor deze personen ingestelde bijzondere regelen niet meer van toepassing.

Toerekenbaarheid.

Het verplichte onderzoek naar het oordeel des onderscheids is opgeheven.

Sluiten