Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maatregelen ten aanzien van schuldigen die jonger zijn dan zestien jaren.

De rechter is bevoegd te bevelen dat zulke personen, zonder oplegging van eenige straf, aan ouders of voogden worden teruggegeven. In plaats van de rechtstreeksche opzending naar een rijksopvoedingsgesticht, volgens bevel van den rechter, zooals dit voorheen in bepaalde gevallen kon worden toegepast, zal het kind ter beschikking worden gesteld van de regeering en zal deze in de opvoeding van het kind kunnen voorzien.

Dit behoeft echter niet uitsluitend in Rijksopvoedingsgestichten te geschieden, ook de opvoeding door vereenigingen, die aan de eischen en voorwaarden, door de wet en door de regeering gesteld, voldoen,

is toegelaten.

De regeering is bevoegd om later op andere wijze te voorzien in de opvoeding van kinderen, die aanvankelijk in een Rijksopvoedingsgesticht z\jn opgenomen.

Straffen.

In plaats van de gewone straffen, die, zooals wy gezien hebben, voorheen met vermindering van het maximum werden toegepast, zijn thans gekomen:

1. Plaatsing in een tuchtschool.

De duur der plaatsing in zulk een tuchtschool is ten minste een maand en b\j misdrijven en enkele overtredingen ten hoogste een jaar of zes maanden, al naarmate de schuldige den leeftijd van veertien jaar al dan niet heeft bereikt.

Sluiten