Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enz. kan de minderjarige in een rijksinrichting worden opgenomen, indien hij door zijn gedrag van een verdorven of weerbarstig karakter doet blijken.

Met deze rijksinrichting wordt bedoeld het Rijksopvoedingsgesticht.

Zoodanige minderjarige kan ten allen tijde daaruit worden ontslagen, wanneer de oorzaak zijner opneming blijkt te zijn opgeheven of zijn lichamelijke of geestelijke toestand hem voor alle verblijf aldaar ongeschikt blijkt te maken.

De kosten van overbrenging en terugvoering komen ten laste van de betrokken vereeniging, enz.

Krankzinnigheid enz.

In gevallen van krankzinnigheid of ernstig zenuwlijden, van geestelijke of lichamelijke gebreken en van ernstige of besmettelijke ziekten, kunnen de daaraan lijdende verpleegden in de tuchtscholen en in de Rijksopvoedingsgestichten, naar krankzinnigengestichten, ziekenhuizen of armeninrichtingen, bestemd tot de behandeling van zoodanige lijders, worden overgebracht en aldaar op 's Rijks kosten worden verpleegd.

Voorwaardelijk ontslag.

Ten aanzien van jeugdige personen, die, ter beschikking der regeering gesteld, in een Rijksopvoedingsgesticht of elders worden verpleegd, kan ten allen tijde worden beschikt, dat de voorziening van regeeringswege in de opvoeding, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is geëindigd, wanneer persoonlijke

4

Sluiten