Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vereeniging enz., buitengewone kosten medebrengt, kan het bedrag der subsidie hooger worden gesteld dan in andere gevallen (het maximum is 60 cents per hoofd en per dag).

In verband met bovengemelde omstandigheden kan het eenmaal vastgestelde bedrag der subsidie later weer worden gewyzigd.

De vereeniging enz. is gerechtigd en ook verplicht om de bedoelde omstandigheden ter kennis van den minister te brengen.

De aanvraag om in het genot van subsidie te worden gesteld wordt nadat de vereeniging enz. de zorg voor den verpleegde heeft aanvaard, ter kennis van den minister gebracht, overeenkomstig een door den minister vastgesteld formulier.

De belanghebbende vereeniging enz. verstrekt aan den minister desgevraagd alle inlichtingen ter beoordeeling van hare aanspraak op subsidie.

Vóór 1 Februari en 1 Augustus zendt de belanghebbende vereeniging, stichting of instelling aan den minister eene opgaaf van het bedrag der subsidie, waarop zij over het afgeloopen halfjaar aanspraak maakt. Ook deze opgaaf wordt opgemaakt naar een door den minister vastgesteld formulier.

Vervroegde beëindiging.

De voorziening vanwege de regeering in de opvoeding van de te harer beschikking gestelde minderjarigen kan ten allen tijde worden beëindigd indien

Sluiten