Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijkswerkinrichtingen.

De Rijkswerkinrichtingen zjjn zoowel onderling als van de andere gestichten onderscheiden.

Deze inrichtingen zijn gevestigd: voor de mannen te Veenhuizen en te Hoorn; voor de vrouwen in de gemeente Oegstgeest.

Bedelarij en landlooperij.

Deze feiten worden als overtredingen beschouwd en met hechtenis gestraft.

De schuldige aan een der beide overtredingen kan bovendien, zoo hy tot werken in staat is, tot plaatsingin een der bovengenoemde Rijkswerkinrichtingen worden veroordeeld, voor ten hoogste drie jaren.

Verplichtingen van kooplieden van kleeding, uitrusting of wapening.

De koopman die een gewoonte maakt van het koopen van krijgslieden beneden den rang van officier, van goederen behoorende tot de kleeding, uitrusting of wapening, is verplicht (en is bg niet nakoming van die verplichting strafbaar) om een register te houden, waarvan de bladen van een doorloopend Nr. zijn voorzien en door den burgemeester of den commissaris van politie zijner woonplaats worden gewaarmerkt.

In dit register moet door hem, onmiddellijk nadat de goederen door hem in ontvangst zijn genomen,

Sluiten