Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetboek van strafrecht voor de zee- en landmacht bij de Staten-Generaal aanhangig, maar tot dusverre niet in behandeling genomen.

Instelling van strafregisters.

Strafregisters zijn registers welke gehouden worden van alle onherroepelijk geworden veroordeelingen, en wel:

1. wegens algemeene en militaire misdrijven;

2. wegens bedelarij en landlooperij;

3. tot plaatsing in een werkinrichting.

Samenstelling.

Deze strafregisters zyn samengesteld uit afzonderlijke strafbladen, waarin voorkomen de namen van den veroordeelde, ook zijn bijnamen en valsche namen, wanneer hjj die voert; zijn ouderdom, beroep, burgerlijke staat, de straf waartoe hij is veroordeeld, en verschillende andere bijzonderheden.

Doel er van.

Deze strafregisters dienen om op eene gemakkelijke en zekere wyze te weten te komen of een beklaagde reeds meermalen straf heeft ondergaan; zoo ja, voor welke feiten, enz.

Sluiten