Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeilijkheden die te verwerven, daar zij, al naarmate den ernst, waarmede men haar tracht te verkrijgen, bij het opsporen van den misdadiger van nut is en een belangrijke bijdrage levert tot slagen van het onderzoek.

Opmerkelijk is nu het verschijnsel, dat daar, waar alles wordt aangewend om den misdadiger terug te vinden, waar gretig en met voorbijzien van groote kosten, ieder aangegeven methode wordt onderzocht, wordt beproefd, wordt aangenomen, tot het vinden van het misdadig type, tot heden, betrekkelijk weinig hulpmiddelen bekend zijn, dit geheel aan het persoonlijk initiatief is overgelaten.

Als hier van bekendheid met den persoon des daders wordt gesproken, doelt dit geenszins, het zal geen nader betoog eischen, op namen en signalement. Hieraan toch geen gebrek: De politie is van die hulpmiddelen zeer ruim voorzien zonder er eenig tastbaar resultaat mede te bereiken, als het geldt de opsporing van den onbekenden dader; ze zijn dikwijls geheel nutteloos daar, waar het bedrijvers zijn van meer ernstige misdaden. Dan toch, de practijk is onverbiddelijk in haar uitspraak, werken zij menigmaal in tegenovergestelde richting en veroorzaken soms eene verwarring, die niet anders dan in het voordeel van den onbekenden dader kan zijn.

De kennis, waarvan hier sprake is, moet dan ook in een geheel anderen zin worden opgevat. Zij is die van het lichamelijk en geestelijk bestaan van

Sluiten