Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beoefenaren dier wetenschap legden zich er op toe de gedachten niet langer te beperken tot het juridieke in de misdaad, zich er niet toe te bepalen om, zoo de elementen van een misdrijf aanwezig werden bevonden, er de straf als compliment aan toe te voegen, zonder zich te bekommeren om de gevolgen, die zulks èn voor de gemeenschap èn voor den misdadiger na zich sleepte. Zij poogden, zij pogen ingang te doen vinden de nieuwe ideeën, die, tot op zekere hoogte, de misdaad en de straf op den achtergrond houdende, den misdadiger met zijn lichamelijke en geestelijke abnormaliteiten op den voorgrond brengen. Zij deden de aandacht vestigen op de algemeene oorzaken van de misdaad, op de meer of mindere mate van toerekenbaarheid des daders, op zijne afstamming, op zijne geestelijke en lichamelijke afwijkingen en op zijn voortbestaan. Hierdoor brachten zij den misdadiger onder een nieuw licht, dat hem in scherpe lijnen uitbeeldde.

De gevolgen hebben zich reeds doen gevoelen. Men is begonnen den misdadiger te bestudeeren, nauwlettend gade te slaan, ook buiten zijn misdadig bedrijf en de, door die studie verkregen, resultaten zullen ongetwijfeld medewerken tot wijziging der strafwetgeving. Nu reeds ziet men den medicus veel meer dan vroeger binnen de muren der gerechtszaal, ten einde omtrent den toestand van den, door hem geobserveerden, deliquent verslag te geven

Sluiten