Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluier over het hoofd op het schavot moest te pronk worden gezet, dat men hem vervolgens de rechterhand moest afkappen en eerst daarna het doodvonnis aan hem moest worden voltrokken.

De doodstraf bleef voor een aantal feiten behouden, maar er werd bij bepaald, dat dergelijke vonnissen alleen ten uitvoer mochten worden gelegd door onthoofding of ophanging. Het te pronk stellen en het brandmerken, de verbanning en de verbeurdverklaring der goederen bleven eveneens gehandhaafd. Ook hier was echter veel beperkt en de wijze van uitvoering nauwkeurig omschreven. Het brandmerken moest geschieden door middel van een gloeiend ijzer met, — afhankelijk van de soort van het gepleegde misdrijf — de letters T, P of F, terwijl daar bij uitdrukkelijk was bepaald, dat het merk op den rechter schouder moest worden gedrukt.

Het verbeurd verklaren der goederen gaf den rechter geen voordeel meer en aan den keizer werd het overgelaten, over die goederen ten voordeele der nabestaanden te beschikken.

De willekeur was verdwenen en de gestrengheid van dat wetboek, waarin nergens aan den rechter bevoegdheid gegeven werd, de aanwezigheid van verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen bij het bepalen der straf, werd al spoedig, met verschillende scherpe bepalingen daaruit weggenomen. Een ander tijdperk, een tijdperk van de meest vrijzinnige denkwijzen, was ingetreden.

Sluiten