Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er zijn nog zeer veel andere afwijkingen gevonden ten opzichte van den hartslag, het bloed, de huid, het verhemelte, het oog, enz. enz., afwijkingen, die voor den leek niet waarneembaar zijn en om die reden buiten verdere bespreking blijven.

Bij hetgeen omtrent de afwijkingen bij den geboren misdadiger is gezegd, dient men twee zaken in het oog te houden n.1., dat afwijkingen, zooals geboren misdadigers vertoonen, ook kunnen voorkomen bij normale menschen, en dat er geboren misdadigers zijn, bij wie zich geen uiterlijke stigmata voordoen.

Dr. Marco Treves vond door middel van anatomische onderzoeken inwendige afwijkingen, die wezen op degeneratie, terwijl bij het leven van die misdadigers niets kon worden gevonden, dat op erfelijke belasting wees. Tot zoover wat betreft de afwijkingen.

Een der eigenaardige karaktertrekken van den geboren misdadiger, van groot belang, omdat die binnen ieders waarneming ligt, is de tatoeage. (*)

Het is algemeen bekend, dat de op een lagen trap van ontwikkeling staande, volkeren een groote voorliefde bezitten tot tatoeëering van het lichaam. Niet zelden laten zij zich over het geheele lichaam tatoeëeren, zoodat men bij eersten oogopslag waant,

(*) Voor het terugvinden van een misdadig type heeft de tatoeage weinig waarde. Onder de misdadigers toch zijn Terschillende middelen bekend om, de tatoeage uit te wisschen of onkenbaar te maken.

Sluiten