Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het cynisme, het behagen in leed veroorzaken, de zucht om kwaad te doen om het kwaad alleen, en evenmin de geweldige hartstochten . Zij leggen eerder eene bekentenis af en toonen een meer open karakter, doch zijn in veel grootere mate voor alkohohsme

vatbaar.

Meestentijds worden zij bij een bijzonder gunstige gelegenheid misdadig, wat weder niet uitsluit, dat zij steeds in zich voelen den drang tot het plegen van de misdaad, aldus Lombroso.

Wat hier is medegedeeld omtrent den geboren misdadiger, kan met vrucht worden benut bij de opsporing, mits men van die mededeelingen een juist gebruik maakt. Het ware eene ongerijmdheid in ieder individu, dat lichaamsafwijkingen vertoont, een geboren misdadiger te willen zien, aan ieder getatoeëerde een misdadig karakter te willen toeschrijven. Immers, zooals reeds is medegedeeld, zijn een groot aantal afwijkingen gevonden, die den geboren misdadiger kenmerken, doch die slechts bij een medisch onderzoek te voorschijn traden, alzoo voor den leek verborgen bleven, terwijl er daarentegen normale menschen zijn zij het dan ook vermoedelijk de uitzonderingen, die den regel bevestigen — welke lichaamsafwijkingen vertoonen, gelijk aan die van den geboren misdadiger. Men zij dus voor alles uiterst voorzichtig met het

maken van gevolgtrekkingen.

Het hieronder verhaalde kan dienen als voorbeeld, hoe en op welke wijze men uit hetgeen aan-

Sluiten