Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat de misdaad in veel hooger cijfer voorkomt bij de mannen, dan bij de vrouwen, is reeds lang van algemeene bekendheid ; minder algemeen bekend is echter de ontdekking, dat vrouwen in den regel op lateren leeftijd, dan de mannen, misdadig worden en ook, dat onder de misdadige vrouwen een zekere neiging is waargenomen ; in de eerste plaats voor bepaalde soorten van misdrijven, in de tweede plaats voor bepaalde middelen.

Vrouwen, die op jeugdigen leeftijd misdadig worden, zijn meestal prostituees ; meerendeels echter worden vrouwen eerst op lateren, zelfs op rijperen leeftijd misdadig en het zijn wederom de prostituees, waaruit die vrouwelijke misdadigers voor een groot deel worden gerecruteerd.

Uit een statistiek, genomen over verschillende landen, blijkt, dat heling, medeplichtigheid, afdrijving, kindermoord en brandstichting bij vrouwelijke misdadigers het meest voorkomen. De middelen, die zij bij voorkeur gebruiken zijn bij moord vergif en bij mishandeling het gebruik van bijtende stoffen.

Het verschijnsel doet zich ook voor, dat naar mate de beschaving een hoogeren graad heeft bereikt, het getal der opzettelijke afdrijvingen en dat van den kindermoord stijgen. Volgens eene opgemaakte statistiek komt kindermoord meer op het platteland, abortus-provocatus meer in de steden voor.

Aan het beroep wordt eenige invloed op de soort der misdrijven toegekend.

Sluiten