Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om te doen gelooven, dat zij in hun meening hebben gefaald. Reeds den dag na het verschijnsel werd echter door Dr. Jürgens van Werl openlijk verklaard, dat het geen voorteeken was, maar de bewijzen voor zijn stelling moest hij schuldig blijven. Acht dagen later werd door den Rector Deneke ter geruststelling van het algemeen een poging aangewend, om het bovennatuurlijk verschijnsel uit natuurlijke oorzaken af te leiden. Volgens dezen was het verschijnsel niets dan een luchtspiegeling, door welke het een of ander leger van het buitenland naar het oog der 'onthutste beschouwers werd teruggekaatst. Niemand kon of wilde echter gelooven, dat een verwijderd leger, zooals dat, van het oorlogsveld der Turken door terugkaatsing in de velden bij Büderich zou zijn waargenomen. Het bovennatuurlijk leger heeft in Duitschland groote opschudding verwekt. Nochtans waren er onder hen, die er van hoorden of lazen, toch enkele nuchtere denkers, die zich maar zoo niet tevreden stelden met een verslag van het fantastisch verschijnsel. Tot die ongeloovige napluizers behoorde ook de bekende natuurkundige Alexander von Humboldt, die reeds bij voorbaat aan het leger bij Büderich alle bovennatuurlijkheid ontzegde, en den sterrenkundige Heiss van Munster uitnoodigde, om op de plaats zelve een streng onderzoek in te stellen omtrent dit verschijnsel. Heiss begaf zich naar Büderich en nam, geholpen door de overheid der plaats, zooveel ooggetuigen van het verschijnsel, als zich bijeen lieten brengen, in een streng verhoor. Het bleek al spoedig, dat die ooggetuigen wel te goeder trouw hadden bericht, wat zij meenden te hebben waargenomen, maar dat zij toch ook niet op een zoo streng verhoor hadden gerekend en door de duidelijke en stellige vragen van Heiss in groote verlegenheid werden gebracht. Zoo wist niemand op de vraag naar de kleur der uniform der soldaten een antwoord te geven en op de vraag waarom zij het voorbijtrekkende leger voor een krijgsleger en niet voor een kudde koeien of schapen hadden gehouden, kreeg hij geen ander ant-

Sluiten