Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord, dan dat koeien en schapen niet zoo hard hadden kunnen loopen. Na een zeer langdurig verhoor bleek het ten laatste, dat niemand met zekerheid paarden en kanonnen had kunnen onderscheiden, maar dat alle ooggetuigen voorwerpen, wier gedaante zich niet duidelijk herkennen liet en die zich haastig voortbewogen, eenvoudig daarvoor hadden aangezien. Een van. hen had reeds onder het verschijnsel gezegd, dat het wel uit enkel nevel kon bestaan. En inderdaad is door de bemoeiingen van Heiss het bovennatuurlijk leger ten slotte in een ongewonen nevel opgelost. De dag van den 22sïen Januari was voor den tijd van 't jaar buitengewoon helder en warm geweest. Ofschoon het den volgenden nacht vroor, werd te Munster in den namiddag van dien dag de thermometer op meer dan 60 gr. Reaumur boven nul waargenomen, maar des avonds daalde hij weer tot nagenoeg het vriespunt. Blijkens de waarnemingen te Munster was de lucht in den avond van den 22sten Januari geheel verzadigd van waterdamp en daarom moest de afkoeling van de lucht tegen het ondergaan van de zon noodzakelijk een sterk neerslaan van den waterdamp tengevolge hebben. Het verschijnsel was niet, gelijk men vroeger had vermeld, op den vollen dag, maar blijkens de nasporingen van Heiss alleen tegen het ondergaan der zon waargenomen. Toen vormde zich een lage nevelbank over het veld, die inderdaad ook op andere plaatsen was opgemerkt, maar die zich bij Büderich in dunnere en dichtere deelen scheidde, met welke de wind zoodanig speelde, dat zij het aanzien van beweeglijke voorwerpen verkregen. Het bovennatuurlijk leger had zich ook, blijkens de onderzoekingen van Heiss, juist in de richting van den wind voortbewogen; het werd door hem ten duidelijkste bewezen, dat het geen anderen oorsprong had, dan in een meer dan gewoon, maar zeer natuurliijc neerslaan van den waterdamp.

Het viel niet zoo licht, den oorsprong van het brandende huis te ontdekken, aan welks verschijning na het onderzoek van Heiss niet getwijfeld kon worden, maar ook dit gelukte

Sluiten