Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hagelsteenen, die stukgevallen waren, vertoonden duidelijk een kern en daarom heen concentrische, witachtige lagen. De scheidingslijnen van die lagen volgden den vorm der steenen en in de ovale steenen namen die lijnen een ovalen en bochtigen vorm aan.,

Die laatste bijzonderheid nu gaf sommigen menschen de illusie dat ze in de ovale contourlijnen der lagen vaag een menschelijk silhouet zagen.

Maar ziehier van een anderen kant den psychologischen factor, die het geloof aan de bovennatuurlijke beeltenissen beinvloedde:

Acht dagen te voren waren er te Remiremont groote kerkelijke feesten gevierd: de kroning van een oud beeild van Nótre Dame du Trésor, de beschermheilige der plaats. De geestelijkheid had aan die feesten zoo luid mogelijk bekendheid gegeven, zoodat mien zonder overdrijving mag zeggen, dat de gemoederen der geloovigen zeer opgewonden waren. Een processie, die men had willen houden, werd door den gemeenteraad verboden, wat de gemoederen nu juist niet kalmeerde..

Deze détails moeten vermeld worden, om te doen zien, hoe het geloof aan een mirakel tot stand kon komen.

Den dag na den hagel val verbreidde zich langzaam het gerucht door de stad, dat honderden personen duidelijk de beeltenis van O. L. Vrouwe in de hagelsteenen hadden gezien. Geen verstandig mensch hechtte er geloof aan; de plaatselijke katholieke pers repte er geen woord van; de geestelijkheid zelf sprak er niet van in het verslag over de feestelijkheden in het parochiaal bericht; zij scheen zeer ongeloovig, evenals 9/io der bevolking. Doch onder den klaarblijkelijken drang der geloovigen, die invloedrijk waren, werd er een onderzoek ingesteld; de commissie van enquête besloot tot authentiek-verklaring van het verschijnsel, dat werd onderworpen aan het onderzoek van een geleerde; deze verklaarde, dat hij innerlijk overtuigd was van de wezenlijkheid van het feit, maar dat hij uit een "weten-

Sluiten