Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappelijk oogpunt niets kon zeggen, zonder een der befaamde steenen in de hand te hebben.

Dit antwoord schijnt mij volkomen de leer, die uit de gebeurtenissen is te trekken, vast te stellen. Op dit oogenblik (8 Sept. 1908) heeft het geloof aan de „Grelons Medailles" alle geloovigen gewonnen; het is opmerkenswaard, dat behalve dan enkelen onder hen, niemand iets heeft gezien; nog meer verrassend is het, dat niemand er aan heeft gedacht een der hagelsteenen te fotografeeren. Tegenwoordig vertelt men, dat de beeltenis en reljef te zien was, anders dan in het eerst, toen ze slechts geteekend was. Er is gevraagd de namen van 'de getuigen, door de enquête-commissie gehoord, te publiceeren, ten einde een oordeel over de intellectueele en wetenschappelijke waarde der getuigenissen te kunnen vaststellen, maaf dat is niet ingewilligd. Ziehier, mijnheer, de feiten, met de meest mogelijke onpartigheid meegedeeld; u bent vrij, er naar uw believen gebruik van te maken, op uw eigen risico natuurlijk.

Aanvaard de verzekering mijner gevoelens van hoogachting.

De Burgemeester van Remiremont, (niet goed te ontcijferen)."

These 11. Vele menschen meenen, dingen waar te nemen, die ze verwachten waar te zullen nemen.

Bewijs. Als ik vraag naar de kleur van het bovenblad van een mahoniehouten tafeltje, dat dicht bij een venster staat, dan krijg ik meestal tot antwoord, dat het roodachtig bruin is, terwijl de kleur in werkelijkheid blauwachtig wit is, door teruggekaatst licht van buiten.

Het gezicht in de maan.

Iedereen heeft wel eens hooren zeggen, dat er een mann,etie in de maan te zien is. Maar niemand heeft dat nog ooit gezien, omdat het niet te zien is. Waarnemingen met den kijker en fotografieën van het maanaspect leeren duidelijk, dat het een dwaling is, als men meent, een mannetje te

Sluiten