Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien. Toch beweren op dit oogenblik niet duizenden, maar millioenen menschen, dat ze in de maan duidelijk een menschengezicht herkennen kunnen, zoo dikwijls ze de moeite maar nemen de oogen op te slaan. (Houzeau, Etude de la Nature. (Door de suggestie van anderen,.)

De hagel val te Remiremont is hier ook onder te brengen.

Onder suggestie wil ik hier verstaan het optreden van een gevolg door bij de te suggereeren persoon de besliste verwachting te wekken, dat het gevolg zal plaats hebben. Zoo kan men bij zeer vele normale personen een slikbeweging oproepen door de verzekering, dat die slikbeweging gemaakt zal worden. De vatbaarheid voor suggestie, suggestibiliteit is geen pathologisch verschijnsel, maar de psychiatrie leert, dat de vatbaarheid voor suggesties bij sommige ziektetoestanden toeneemt. Door het opwekken van suggestie's kan men iemand doen meenen, dat hij dingen ziet, die hij inderdaad niet ziet..

These 111. Groepen van personen, die onder dezelfde omstandigheden leven, vertoonen de neiging, in verschillende opzichten met elkander overeen te komen, zoowel wat lichamelijke, als wat psychische eigenschappen betreft. De eerste kunnen hier onbesproken blijven.

Bewijs. De stijfhoofdigheid der Friezen, de gemoedelijkheid der Duitschers, de sluwheid der Chineezen zijn algemeen bekend.

Onderzoekingen hebben aangetoond, dat echtgenooten, die lang gehuwd waren, verschillende eigenschappen van elkander hadden overgenomen.

Op sommige oogenblikken brengt geestelijke besmetting dezelfde uitwerking teweeg bij een, zij het ook heterogene groep van menschen. De physiologie der massa geeft antwoord op de vraag, waarom een volksmenigte op een vergadering zich anders gedraagt en bloc, dan de afzonderlijke personen zouden doen..*)

*) Zie „Scipio Sighele", de Menigte als Misdadigster, vertaald door Anna Polak, Wereldbibliotheek.

Sluiten