Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hieruit besloot hij, dat het waar was, daar alleen een kind deze naïve manier kon gebruiken, om te vertellen, wat zij had waargenomen. Daarna bracht hij de roman „wraak eener vrouw," waarvan beklaagde zich slachtoffer gevoelde, tot de waarheid terug, naar hij meende. De verdediger had het kleine meisje zonder onderbreking laten uitspreken, hij had de getuigen aangehoord, zonder een enkele aanteekening te maken, zonder een enkele vraag te doen stellen. Als üe beklaagde, in een aanval van verontwaardigde opwinding zich verhief om te protesteeren, dan kalmeerde hij hem door een gebaar, terwijl hij de schouders optrok, als onverschillig voor hetgeen er zou kunnen gebeuren. Toen de president hem het woord had gegeven, nam hij zijn portefeuille, borg er zorgvuldig de acte van beschuldiging en verdere bewijsstukken in weg, sloot de portefeuille en legde ze op de bank achter zich met duidelijke blijken, dat hij niet van zins was, die te gebruiken. Toen zei hij alleen: „Mijne heeren rechters, ik had mij dezen morgen voorgesteld, de acte van beschuldiging woord voor woord te behandelen. Maar zooeven, tijdens de schorsing der zitting, toen ik in de gang naast de getuigenzaal een cigaret rookte^ heb ik de volgende samenspraak tusschen de moeder en het kind gehoord: „Weet je goed, wat je moet zeggen, wanneer die in 't rood gekleede heer je ondervraagt?" „Ja, moeder." „En zal je je niet vergissen?" „Wees maar niet bang, moeder, ik heb het vaak genoeg opgezegd." Daarom, mijne heeren, heb ik besloten, mijn pleidooi tot dit te beperken." Toen ging hij zitten. De uitslag was beslissend. Hippolyte werd vrijgesproken. (Picard.)' 1

Alleen dus het simple toeval, dat de verdediger de samenspraak tusschen moeder en dochter kon afluisteren, heeft een onschuldig man kunnen redden. Ons wil het toeschijnen, dat het kind door het haar opgedrongen getuigenis dieper ten gronde is gericht, dan door het werkelijk volbrachte zedenmisdrijf had kunnen gebeuren.

De voorgaande gevallen, ontleend aan de practijk van

Sluiten