Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„hysterie „est sortie, armêe de toutes pièces, du cerveau non „pas des malades, mais des médecins."

„Conclusie: de waarde van een antwoord hangt af van „den vorm der vraag. Vraag en antwoord vormen een ondeelbaar „geheel welks elementen elkaar wederkeerig beheerschen.

„In het algemeen neemt de waarde toe met den leeftijd „van den getuige. Het getuigenis kan door veel lezefi „van procesverslagen in de war raken, het is daarentegen „ook vatbaar voor ontwikkeling door oefening.

„Maar normaal is de menschelijke geest niet in staat „een trouw en volledig getuigenis af te leggen!"

Van de bewust en onbewust toegepaste suggestie maakt de practijk der opvoeding dikwijls gebruik, om een resultaat te vergemakkelijken. Ieder onderwijzer weet, dat men kinderen, zoowel van 6 als van 12 of 13 jaar, pijnen over kan suggereeren. Heintje O. klaagt over eenzijdige hoofdpijn (migraine). Ik laat haar op het podium komen, verzoek de klas, die het al vaker gezien heeft, een oogenblik buitengewoon stil te zijn. Dan maak ik eenige gestes voor haar gezicht, zooals dat bij het opwekken van hypnose geschiedt; en als ik dan met toenemende klem in mijn woorden verzeker, dat de hoofdpijn aan het weggaan is, dan gaat het meisje na een oogenblik naar haar plaats. En het objectieve bewijs, dat ze geen pdjn meer gevoelt, is dat ze niet meer schreit, zooals tevoren. Het gelukt mij zoowel bij meisjes als bij jongens, terwijl z.g. rakkers van jongens zich evengoed laten suggereeren, als meegaande. Meermalen heb ik op die manier h i-vige neusbloedingen doen ophouden.

Om mij te overtuigen, hoe massasuggestie werkt, heb ik met verschillende klassen proeven genomen. De eerste met een klas van 10-jarige leerlingen. Ik zei, dat ik een eigenaardige soort kleurstof had meegebracht, die wit was, maar op een zwart schoolbord gewreven, dadelijk rood werd. Met mijn vingers, waaraan niets bijzonders was, wreef ik even op het bord, zoodat het op die plaats geprononceerid zwart werd, terwijl het overigens met een lichtgrijs waas

Sluiten