Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

organische of functionneerende wijzigingen plaats gegrepen, dat de zelfcontrole is uitgeschakeld en dat de persoon voor een feit houdt, wat inderdaad niet anders is dan een denk-beeld. Een voorbeeld: een Parijsche schrijfster, bekend door het schrijven van sensationeele verhalen en lichtelijk erotisch-pornografische lectuur, brengt op zekeren dag de politieprefectuur in rep en roer door de mededeeling, dat ze door een troep apachen, Parijsche bandieten, gedurende vele dagen opgesloten is geweest. Nadat de dagbladen er kolommen over hebben gepubliceerd, en heel Parijs eenige dagen in opwinding heeft doorgebracht over de vermeende brutaliteit der apachen, levert een onderzoek op, dat de overspannen verbeelding der schrijfster haar die parten heeft gespeeld, dat er van een ontvoering hoe dan ook, geen sprake is geweest. Mejuffrouw G.... is in slaap gevallen en toen ze ontwaakte, was het licht onder haar theeketel uit, maar de thee was nog warm, waarmee dus bewezen is, dat de ontvoering, of liever haar droomslaap niet lang geduurd kan hebben.

Uit hetgeen over het getuigenis van kinderen is gezegd, blijkt, dat juist bij kinderen moeilijk is uit te maken, of een leugen een noodleugen of een pathologische is, nog buiten beschouwing latend, dat kinderen, daar ze gebrekkig waarnemen, vaak onbetrouwbaar moeten hecten.

t

Prof. Adolf Baginsky zegt over de leugen:

„Bij nauwkeurige beschouwing der geheele handeling kan „men, als men analyseert en doorzoekt, de leugen van „het kind terugvinden uit het aantal verzamelde feiten; verder kan men de leugen herkennen ein aantoonen uit „détails, waaruit blijkt, dat het kind in tegenspraak met zichzelf is, — gezegden, in welke het kind, daar het hem niet „mogelijk is, zijn hoofdsteunpunt van verzinsels vast te houden, „in het uitspinnen der onwaar verhaalde dingen lichter „verward raakt dan volwassenen. Men kan de leugen herkennen in zekere uiterlijkheden in de wijze van voort-

Sluiten