Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de toestemming. Ze ging dan, tehuis gekomen om twaa f uur dadelijk met niet losgemaakte kleeren zitten, werwaarts men haar op school niet had willen laten gaan en dan kon ze zich bij haar moeder gaan beklagen over den onderwijzer en zich als bewijs voor de toch dringend bestaan hebbende noodzakelijkheid, beroepen op haar nat ondergoe , dat ze nu vertoonen kon. Ze klaagde den onderwijzer aan, in de hoop, dat haar moeder naar school zou gaan klagen. Maar de moeder, die haar kind wel kende, ging natuurlij

geen recht voor het meisje vragen.

Het geval leert, van welk verfijnd uitgedachte kinderstreken de onderwijzers het offer kunnen worden.

Met opzet heb ik uit mijn groote hoeveelheid materiaal deze twee, in strafwaarde geheel tegenover eikaar staande gevallen gekozen. Het eene "kind, dat den eigendom van een briefje ontkent, om zich voor uitlachen te vrijwaren, het andere, dat een leugen verzint en een listigen kunstgreep te baat neemt alleen om zich te wreken. i

Overigens zal men voorzichtig doen, de z.g. kmderlij e onschuld niet te hoog te schatten. De meeningen omtrent het oordeel des onderscheids in verband met die vermoede onschuld dienen als verouderd, te worden beschouwd. Het kind is op eiken leeftijdstrap een zedelijk minderwaardig mensch. Men versta goed, dat ik niet elke daad van een kind zedelijk afkeurenswaardig vind, maar het oordeel over goed en kwaad bij een kind is hetzelfde als bij een misdadig mensch. Dat een kindl niet of slechts ten deele de gevolgenreeks van een zijner daden kan overzien, mag niet worden opgevat als praemisse met tot sluitrede, dat een kind niet weet, gevoelt, dat het kwaad doet. Ik stel een kin op eiken leeftijd ten volle verantwoordelijk voor elke met bewustheid gepleegde daad. Als een kind in afwezigheid der moeder zich gaat vergasten aan den suikerpot, dan weet het da het verkeerd doet, want als de moeder binnenkomt, houdt het plotseling op en veinst, een andere bezigheid te doen en als het niet op heeterdaad is betraRt, zal het veelal

Sluiten