Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarschuwing mocht zijn, zijn gruwelijke manieren achterwege te laten.

SLECHTE OUDERS.

F Niet zoo heel lang geleden heeft voor het gerecht te Dietirch pas.oor La» ui, Mede,„ach «.recht ge».*m, omdat hem een aantal misdrijven tegen de zeden, die hy zou begaan hebben op meisjes van de leering, (er ten laste gelegd'. Van de 80 gevallen, die eerst tegen hem waren ingebracht, waren er bij de instructie maar 30 gehandhaafd en van deze bleven er eindelijk maar 2 die het O. M. staande hield. Alleen in die 2 gevallen waren de kinderen bij hun beschuldiging gebleven en zoodoende was de rechtbank niet bij machte, de schuld van den beklaagde als bewezen aan te nemen. ogens rechtsregel: in dubio pro reo is de pastoor dan ook

vnjgesprOstoor ^ doQr ajn parochie met groot vreugdebedrijf ingehaald. Het gold hier katholieke ouders tegenover hun eigen geestelijke. Met eenig optimisme neemt men aan, dat ook andersgezinden hun onderwijzer, zoo door een onverdienden, althans onbewezen smaad getro en, op soortgelijke wijze zouden rehabiliteeren. Maar niet steeds doen volwassen lieden zoo. Ons zijn gevallen bekend waarin ouders zeiven trachtten rechtsingang tegen een ondei wijzer te verkrijgen, wetende, dat hun aanklacht valsch was. Twee gevallen uit de vele, die te onzer kennis kwamen bij de bewerking van de studie over „Getuigenis van kinderen" mogen hier plaats vinden. De beschrijvingen in extenso van deze beide zijn in ons bezit gesteld.

G Het eerste geval is dat van een jong, eerzuchtig onderwijzer, die in de eerste klasse van een lagere school werkte. Zijn ambitie dan was, al de kinderen zooveel van de elementaire zaken te leeren, dat ze alle zouden kunnen worden verhoogd. „Wanneer een kind in de aanvangsklasse

Sluiten