Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeiler Inrgeu, Bona, Mejer e. ». Immers hij uit sententies

en schrijn ze „eer, zonder zich ook maar ui hel .must te

*air»pnhan<* De paradoxen vormen als

"Hen LiX SL 0|> de e'ene bladziide van zijn werken is hij getrouw nabootser van Kants heilloos apriorisme, teiwpt hij zich "1> Plato 01 verheft de aloude Indische wijsheid OU de andere brandt liij wierook voor hel sensisine van Loc en haalt met blijkbare ingenomenheid hel «oorr van Uba ■ ,ian • le cerveau digère les impressions ... il tait 01 ganiquemen L sécrétion «le la pensee". M Daarvandaan dat Schopenhauers wijsbegeerte den indruk maakt van een lang en breed gere contradictie en wij hem niet gelooven kunnen, als hij durtt veik.. ren: „dass nie ein philosophisches System so ganz aasemeu, .1 crpschnitten war, wie meins olme Fugen und * hekwerk ) en dat^zeen systeem zoo eenvoudig is als het zijne, dat men ine één blik kan overzien, omdat .le grondgedachten zoo volkomen éen en met elkander in overeenstemming zijn, hetgeen ,,<u günstigee Zeichen l'ür seine Wahrheit ist d.ejaderKmlacbbe.t

,„n„j( cimnlex est sisrillum ven. )

" Vols al hare ongerijmdheden heeft «ie leer van Schopenhauer onlang gemaakt. Wij zien daarin een psychologisch versclujns , daf zifii^ heteekenis niet mist en dat toch ook weer naar onze

mppnini» licht vGrklftdi iMdi is. > .

üe iilozotïe van Kant, «lie voor zoovelen «le „Phdosoph. perennis" is geworden, hoewel zelf niet uitdrukkelijk monistisch, heeft toch hij hare volgelingen een drang, een streven naai ïrt Uleinssystem" verwekt: „«Ier ganze Drang unserer Zeit, zegt Frauensta.lt, gehtdahin, «lie dualistische o«ler pluralistische Weltanschauung durch eine einheitliche (monistische) zn üherwinden" 4) Kant gaf ongetwijfeld den eersten stoot, nj heeft den hoeksteen gelegd van het groote bol*erk< ^ on-ericht moest worden tegen het dualisme der scholastiek met hein begint een nieuw tijdperk, wordt «le geest van het neerendeel «Ier wijsgeeren langs andere wegen gestuurd by liet zoeken naar de waarheid. Alles éen is de leuze. Reeds

') Bii Elie Blanc: Hist. de la Phil. t. II. Pag- 365.

«) Schop.: Ueber den Willen in der Natur

Vgl. Schopenhauer: Parerga Ba. 1 ö. i • . o n Behoudens

Sluiten