Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..even een zoo brutaal „durven" te kennen, als wellichl vooi hem nooit in een ander iilozoof werd waargenomen, na hem kon alleen Nietzsche zijn leermeester zijn geweest.

Schopenhauer zegt ons niet ronduit, dat de deugd een uiting is van den wil, maar wij zullen het wel moeten afleiden uit hetgeen hij zegt, dat moreele disposities ten goede, „Vorzuge, Sr-Jh #> retoren. Deugd is dus met meer „habitus acquisitus" maar iels, waarmee de mensch tenwereld komt een hoogere (?) ontwikkeling van den wil en komt welUcht utet daarom in strijd met genie, dat „iets wd we en va een edel karakter, waarboven het zich verheven waant. Wij Z dit in Schopenhauer zelf. Hij wil doorgaan voor een groot genie en zijn leerlingen zwaaien hem graag op dit pui alle mogelijke lof toe, maar adeldom van karakter zocht men bij hem te vergeefs. Ook was hem geen verheven graad van deugd aangeboren; zijn wil had zich blijkbaar niet naar dien kant kunnen ontwikkelen, daarvoor zullen zijn buitengewone verstandelijke vermogens wel hebben zorg e ve,-wonderen is het derhalve allerminst, dat Schopenhauer nalaat te besluiten tot een „Jenseits", gelijk hij had moeten doen; dit laat hij over aan menschen met^ een klein verstand aan de eenvoudigen van geest, die nog ad ^ doen Hij voor zich verlangt geen loon noch hier noch luerua genie beloont zich zelf. - Wij willen Schopenhauer met volgen ou den weg zijner keuze, ofschoon wij er vrede mee hebben, dat hij zelf een pad bewandelt, dat tot zulk een twijfelachtig doel moet voeren. Hij stelt het loon van het genie niet te hoog, waar ch«k om niet af te wijken van „den erstaunhchen Kant die zich zelf doel en einde meende te kunnen wezen.Ook het verstand wordt vrij karig bedeeld; maar dit was v onzen wijsgeer te verwachten. Na al de slagen, die hij aan dit armzalige wezentje heeft toegebracht, kon het einde moeilijk anders zijn. We zouden verwonderd hebben gestaan, z slopenhauer het verstand een verhevener loon had toegedacht Maar wat wij niet gemakkelijk begrijpen, is dat de deugd we zullen maar zeggen wilsuiting, aan een „Jensei wordt' vastgehecht. De wil, steeds en overal de meerdere, krijgt het loon van den armen bloed!!.... In het contradictie-systeem _ sit venia verbo - van Schopenhauer is alles mogelijk .

Sluiten