Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39) bezorgde.

40) vrees.

41) dat ik niet. 42) blijven staan.

43) niet veel bijzonders.

44) dat (en) is.

45) door mijn voorbeeld.

46) dat wij noode zouden eten, indien wij ons anders konden helpen.

47) overvloed.

48) niets anders. 49) kan.

50) Elliptisch voor God helpe mij.

51) minacht gij h oning zóó ?

62) lieve.

„Die u beriet") desen ganc.

„Ende u desen berch lanc „Over te lopene dede bestaen.

„Ic soude te hove sijn ghegaen, „Al haddet ghi mi niet gheraden;

„Maer mi es den buuc so gheladen „In so utermaten wise „Met ere vremder nieuwer spise — „Ic vruchte40) in41) sal niet mogen gaen; „Ic ne mach sitten no ghestaen, 42) „Ic bem so utermater sat."

— „„Reinaert, wat aetstu? wat?""

„Here Brune, ic at crancke have. '■') „Arem man dannes 44) gheen grave, „Dat mooghdi bi mi «) wel weten. „Wi, aerme liede, wi moeten eten, „Hadden wijs raet, dat wi node aten. *•) „Goeder verscher honichraten „Hebbic coever41) harde groot; „Die moetic eten dor den noot,

„Als ic el niet48) mach 4B) ghewinnen. „Nochtan als icse hebbe binnen, „Hebbicker af pine ende onghemac." Dit hoorde Brune ende sprac:

„ „Helpe M) lieve vos Reinaert, r „Hebdi honich dus onwaert ?M)

„„Honich es een soete spise,

„„Die ic voor alle gherechten prise „„Ende voor alle gherechten minne. „„Reinaert, helpt mi dat ics ghewinne! „ „Edele Reinaert, soete 58) neve,

„„Also langhe als ic sal leven,

„„Willic u daer omme minnen.

Sluiten